test

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

test

biglimp

test


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Test

Karl Magnus Jönsson

Då testar jag den nya listan!

 

Karl-Magnus Jönsson │GIS-utvecklare

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, avd. Geografisk information

Kristianstads kommun

291 80 Kristianstad

Besöksadress: Västra Storgatan 12

Tel 044-13 54 16 │ Mobil: 0733-13 54 16 │[hidden email]

www.kristianstad.se

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user