[Valencia] nª619: projeccions, webgl, actualitzacions, projeccions

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] nª619: projeccions, webgl, actualitzacions, projeccions

Raf Roset

La batalla de les projeccions: una explicació senzilla de les diferències entre 4326 i 3857

Com dibuixar i animar 100mil punts amb webgl i regl, amb codi exemple

Un any sencer d'actualitzacions dels mapes de Google i Apple comparades
https://www.justinobeirne.com/a-year-of-google-maps-and-apple-maps

Jugar amb les projeccions per passar una esfera 3D a un mapa 2D
http://mjmdavis.com/showing/2017/05/16/how-to-read-maps.html

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia