[Valencia] Nº999: okupes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº999: okupes

Raf Roset
La història dels moviment okupes de Berlin explicada en un mapa amb les localitzacions i les metadades de les cases ocupades

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia