[Valencia] Nº998: transmissió, impacte

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº998: transmissió, impacte

Raf Roset
Les imatges capturades per satèl·lit, qualsevol constel·lació, es poden posar a l'abast dels usuaris a internet en 55 segons amb un nou servei de dades d'Amazon

L'impacte humà sobre el planeta presentat en termes d'exposició acumulativa al canvi climàtic amb prediccions a diferents anys amb tres escenaris diferents

Raf ()

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia