[Valencia] Nº995: França, música, sikh, diamants

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº995: França, música, sikh, diamants

Raf Roset
El portal de dades obertes de França mostra més de 60 conjunts de dades, amb les seves metadades, directament classificats en un mapa i amb gràfics temporals

El mapa de l'estil de música més popular, que inclou l'intèrpret més escoltat, a la ciutat de Nova York barri per barri
https://www.vividseats.com/blog/most-popular-music-new-york/map

El projecte 'Imperi, fe i guerra" té com a objectiu commemorar la notable però oblidada contribució dels soldats sikhs a la WWI

Diamants especials i làsers per mesurar camps magnètics en el cor d'un nou dispositiu de navegació quàntica que pot ser l'alternativa al GPS
https://www.wired.com/story/quantum-physicists-found-a-new-safer-way-to-navigate/

Raf ()

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia