[Valencia] Nº992: nukes, Àfrica, ficció, industrial

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº992: nukes, Àfrica, ficció, industrial

Raf Roset
La versió digital de l'Atlas de la Guerra Nuclear de 1982 fet per Bill Bunge per promoure la pau en una época mancada d'esperança que volia un futur clar per a les noves generacions

Africapolis és un projecte de suport a ciutats i governs per millorar la planificació i la gestió de les àrees urbanes a Àfrica per fer ciutats mes inclusives, productives i sostenibles

La falsa Gran Bretanya: un mapa de llocs de ficció a Angalterra, Escòcia i Gal·les amb els topònims de pel·lícules, sèries, literatura i altres fonts

El mapa del patrimoni industrial a Estònia i Letònia, un recurs turístic de fàbriques, fars, dipòsits d'aigua, molins i ferrocarrils cadascun amb la seva vista 360º

Raf ()

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia