[Valencia] Nº988: RDR2, subsòl, lloguer, videos

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº988: RDR2, subsòl, lloguer, videos

Raf Roset
Per als jugadors de Red Dead Redemption 2 el mapa de l'univers del joc és imprescindible ja que conté marcadors amb totes les ubicacions importants, fins i tot ous de pascua

L'atles del subsòl de la ciutat de Washington DC amb tots els túnels, la majoria tancats al públic, que proporcionen tota mena de serveis, recollits en una sèrie de storymaps

El mercat del lloguer comparant els preus segons districte postal a Gran Bretanya mostra diferències de fins al 50% a la mateixa localitat

Un canal de Youtube amb vídeos explicatius d'episodis de la història del món, ben realitzats, amb animacions treballades i locució en anglès molt entenedora via @sfggeogis

Raf (12)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia