[Valencia] Nº979: CMYK, marieta, UN, tòpic

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº979: CMYK, marieta, UN, tòpic

Raf Roset
L'ús de l'espai de color CMYK en un mapa coroplètic trivariable per mostrar les relacions relatives entre tres factors de salut alhora i fer-lo fàcil de copsar

La progressiva expansió d'una espècie invasora de marieta a UK seguida a partir de les observacions proporcionades pels ciutadans

El Vector Tile Toolkit de Nacions Unides és un programari de codi obert destinat a donar suport a la integració de la tecnologia de tessel·les vectorials en els mapes base

El mapa tòpic i prototípic de totes i cadascuna de les ciutats dels USA, que tenen totes les mateixes atraccions tal i com passa amb el mapa tòpic de les ciutats europees

Raf (21)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia