[Valencia] Nº978: Pompeia, orientació, ciutats, menjar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº978: Pompeia, orientació, ciutats, menjar

Raf Roset
Tècniques d'arqueologia digital avançada aplicades a la reconstrucció en 3D de Pompeia en el marc del projecte suec d'estudi de la Insula V 1

Estudis recents conclouen que el guiatge GPS ens està traient la capacitat d'orientació, afecta les nostres capacitats cognitives i produeix canvis a llarg termini en el nostre cervell

La representació cartogràfica de les ciutats, en les seves diferents vessants, ha influït fortament a l'hora de repensar-ne el model territorial al llarg dels temps

El nombre d'establiments de fast food a a la ciutat de Nova York prop de les escoles públiques i la necessitat de combatre l'obesitat infantil amb alimentació saludable
https://www.linkedin.com/pulse/walk-fast-food-alihan-polat/?published=t

Raf (22)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia