[Valencia] Nº977: CLI, bosc, Atenes, megaciutats

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº977: CLI, bosc, Atenes, megaciutats

Raf Roset
Presentació a NACIS18 de trucs antics i noves eines per als cartògrafs: la línia de comandes permet fluxos de treball ràpids i elegants per a tota mena de tasques

El bosc urbà de la ciutat de Nova York en un mapa interactiu que permet saber-ho tot de cadascun dels 678.736 arbres censats
https://tree-map.nycgovparks.org/

Antiga Atenes és una web dedicada a la recreació en 3D dels monuments i els edificis d'Atenes entre els períodes Micènic (1600 aC) i Modern (1833)
http://www.ancientathens3d.com/

L'any 2030 les previsions mostren que hi haurà al món sis noves megaciutats de més de 10 milions d'habitants, la majoria en països en desenvolupament

Raf (23)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia