[Valencia] Nº976: imperis, serveis, diners, tsunami

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº976: imperis, serveis, diners, tsunami

Raf Roset
L'efecte de les xarxes de comunicacions sobre la resiliència i la caiguda dels imperis: una macrocomparació de l'Imperi Romà i la Xina Imperial (PDF)
https://arxiv.org/abs/1809.08937

Topografia i edificis amb alçades en format vector tiles per afegir a la capa vector de l'OS, serveis de tercers per enriquir dades oficials i oferir noves possibilitats
https://www.europa.uk.com/vector-tile-service/

Els canvis a les retencions i les particularitats fiscals de cada estat fan difícil saber quin sou net queda a final de mes a les grans ciutats dels USA
https://howmuch.net/articles/take-home-salary-100k-in-every-state
 
Cartografia històrica i restitució virtual a partir de fonts textuals per recrear un model del terreny primitiu que permeti estudiar la inundació de Cascais provocada pel tsunami de Lisboa

Raf (24)


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia