[Valencia] Nº971: presoners, Islàndia, industrial, pol·lució

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº971: presoners, Islàndia, industrial, pol·lució

Raf Roset
Població empresonada als USA, amb dades a nivell de comtat entre 1970 i 2015, per a la franja d'edat entre 15 i 64 anys

Sigur Rós, el grup islandès de música post-rock, ha tret un disc anomenat Route One amb 8 temes anomenats amb parells de coordenades, gràcies @sfggeogis

Mapa interactiu de les 72 colònies industrials a Catalunya, aquells complexos fabrils que es van convertir en els motors de la industrialització a finals del s.XIX i principis del s.XX

Mapa de la pol·lució per NO2 a Londres, aixecat en 3D per tal de fer més evident la qualitat de l'aire a les diferents zones de la ciutat

Raf (29)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia