[Valencia] Nº962: records, tomtom, Basilea, Cincinnati

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº962: records, tomtom, Basilea, Cincinnati

Raf Roset
Mapes nebulosos, o com el record geoespacial que tenim no encaixa amb la geometria real de l'espai on vam viure

Les grans xifres al darrera de la manufactura de mapes a TomTom, que treballen les geodades tant en centímetres com en milisegons
https://www.linkedin.com/pulse/mapmaking-tomtom-real-gets-andy-marchant/

Explorador estadístic de Basilea que mostra les dades socials i econòmiques barri per barri per fer-se una idea global de com és la ciutat

Un somni abandonat: el mapa del metro de Cincinnati, que mai es va arribar a fer, amb la cronologia i les raons que van dur al seu abandonament

Raf (38)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia