[Valencia] Nº957: webbook, urbanisme, ferries, talls

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº957: webbook, urbanisme, ferries, talls

Raf Roset
Un llibre molt complet de fer mapes interactius d'accés online i gratuït per al qual no fa falta saber programació ni tecnologies web però si una mica de GIS

Segona edició en marxa del curs on-line ‘Sistemas de Información Geográfica y Urbanismo" amb temari i pràctiques adaptats a la nova versió de Qgis

Mapa esquemàtic del sistema estatal d'autopistes marines d'Alaska que connecta per ferrri llocs inaccessibles per carretera o tren com la pròpia capital Juneau

Eina online interactiva, que pren el relleu a una de ha deixat de funcionar, que permet veure els talls de les tessel·les per als serveis piramidals de mapes

Raf (43)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia