[Valencia] Nº952: densitat, GISBIM, proper, RTK

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº952: densitat, GISBIM, proper, RTK

Raf Roset
Una infografia senzilla per mostrar la densitat de població de Nova York comparada amb altres territoris

El llibre "The US Army Corps of Engineers Roadmap for Life-Cycle Building Information Modeling (BIM)" sosté que la integració de GIS a BIM és clau per l´èxit del BIM (PDF)

L'increment notable de les cerques que contenen "a prop" que s'utilitza per trobar llocs però també per esbrinar horaris, serveis i molta altra informació

Una campanya a Kickstarter recull fons per desenvolupar un receptor per avaluar la tecnologia GNSS multibanda amb funcionalitat RTK per obtenir la màxima precisió de posicionament

Raf (48)_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia