[Valencia] Nº951: treballs, arrugar, patates, mar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº951: treballs, arrugar, patates, mar

Raf Roset
La feina més habitual a cada estat dels USA, a partir de l'extracció dels 5 treballs comuns d'una llista àmplia, i endreçats de nacional a regional
http://flowingdata.com/2018/07/23/most-common-jobs-by-state/

Ja es pot personalitzar el disseny dels mapes arrugables, impermeables i resistents als estrips per fer-te el teu propi de qualsevol ciutat
https://www.palomarweb.com/product/my-crumpled/

Servei d'informació a partir d'imatges satèl·lit per a la indústria agroalimentària sobre sequeres, plagues i altres dades per millorar les collites permetrà tenir patates més barates

La temperatura del Mediterrani continua molt alta a finals de setembre: entre 1,5 i 2 ºC per sobre de la mitjana i algunes parts estan a més de 3 °C per sobre de la mitjana 

Raf (49)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia