[Valencia] Nº950: extraccions, estils, AR, accidents

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº950: extraccions, estils, AR, accidents

Raf Roset
Digibati és un software comercial que permet extreure edificis i arbres en 3D a partir d'ortofotos de forma automàtica

Editor online interactiu i senzill per canviar l'aspecte dels mapes base vector d'ESRI, permet tocar quasi tots els aspectes del mapa

La realitat augmentada arriba al SIG: tecnologia que permet combinar dades i capes digitals provinents d'un GIS amb la imatge del món real en un dispositu mòbil

L'atles dels accidents d'Alemanya mostra totes les vies de trànsit on hi ha hagut accidents amb danys personals, i permet filtrar per diverses variables

Raf (50)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia