[Valencia] Nº949: Fugazi, Facebook, Sudàfrica, POI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº949: Fugazi, Facebook, Sudàfrica, POI

Raf Roset
Scrollymap animat que explica la gènesi i els concerts oferts a tot el món per un grup mític per la manera de fer i per la seva música: Fugazi
https://mathisonian.github.io/diy-data-fugazi/

El mapa de les connexions socials a Facebook recreat en versió interactiva emprant Mapbox FeatureState, que és com Ajax per als mapes

Espai i temps a Sud-àfrica: els mapes pintats de l'artista i geògrafa Sylvain Guyot ofereixen una doble reflexió estètica i geogràfica sobre Sud-àfrica, entre utopies, promeses i decepcions

Un protocol que incentivarà la recollida i el manteniment de bases de dades de POI com a dades obertes a base de pagar amb moneda virtual. El primer test comença a Nova York

Raf (51)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia