[Valencia] Nº909: neuronal, gnss, robatoris

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº909: neuronal, gnss, robatoris

Raf Roset
Guia pas a pas d'un flux amb RoboSat per crear un conjunt de dades, entrenar el model de segmentació i extreure els edificis a partir d'imatges aèries

Xarxa col·laborativa de bases GNSS de baix cost per proporcionar un senyal de correcció RTK lliure i obert per tal de tenir una precisió de centímetre sobre un territori continu
https://github.com/jancelin/centipede

Una primera anàlisi aproximada sobre els robatoris de les bicicletes a Itàlia tenint en compte els centres urbans més interessats en el tema de la mobilitat alternativa i sostenible
https://thesubmarine.it/2017/12/03/come-si-contrastano-i-furti-di-biciclette-in-tutta-italia/

Raf (91)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia