[Valencia] Nº908: Edmonton, edificis, relleus

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº908: Edmonton, edificis, relleus

Raf Roset
L'empremta de tots els edificis dels USA alliberats fa uns dies per MS en un mapa interactiu sense gaire nivell de detall, només per fer-se una idea de la quantitat
https://kannes.github.io/usbuildings/

El creixement urbà de la ciutat d'Edmonton en un mapa per anys que es pot veure també com una animació

El model digital del relleu de Suïssa comparat en una finestra amb el model de superfícies obtingut amb dades Lidar
https://map.geo.admin.ch/?lang=de&layers=ch.bafu.landesforstinventar-vegetationshoehenmodell_relief,ch.swisstopo.swissalti3d-reliefschattierung&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&E=2690616.62&N=1191124.95&zoom=7&swipe_ratio=0.53

Raf (92)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia