[Valencia] Nº906: impacte, ferrocarrils, festeig

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº906: impacte, ferrocarrils, festeig

Raf Roset
L'impacte de l'espècie humana al planeta Terra en un storymap interactiu i també en una sèrie d'infografies sobre diferents activitats
http://cooper-thomas.com/portfolio/the-human-reach-atlas/

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles té un espai a Google Arts&Culture amb un extens fons de materials relacionats amb els trens entre els quals una col·lecció de mapes
https://artsandculture.google.com/partner/fundacion-de-los-ferrocarriles-espanoles

Un cop dominada la geografia els cartògrafs més lúdics van dibuixar terres més ambigües, i d'aquí aquesta colecció de mapes al·legòrics d'amor, festeig i matrimoni
https://publicdomainreview.org/collections/allegorical-maps-of-love-courtship-and-matrimony/


Raf (94)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia