[Valencia] Nº903: verd, habitatge, lava

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº903: verd, habitatge, lava

Raf Roset
Un projecte per transformar les illes de vegetació entre els blocs de vivendres de Moscú en un parc verd urbà de dimensions gegants
http://dvorulitsa.moscow/eng/

Llogar o comprar: com han fet el mapa que mostra la relació entre llogaters i propietaris als barris i les ciutats dels USA, amb dades 2010 parcialment anonimitzades
https://hackernoon.com/renters-and-owners-visualizing-every-person-in-the-us-ba97d3c49c02

Model 3D fet amb diversos núvols de punts i altres fonts de dades del volcà Kilauea i les fissures per on es buida la lava
http://kilauealidar.com/


Raf (97)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia