[Valencia] Nº902: regadius, manuscrits, vols

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº902: regadius, manuscrits, vols

Raf Roset
El mapa col·laboratiu de regadius històrics visibilitza tant aquests espais productius com les comunitats de regants que els gestionen
http://regadiohistorico.es/espacios-de-regadio

Un tast dels mapes il·lustrats de Nova York que es poden veure a l'exposició oberta a la New York Public Library fins el 16 de juliol, gràcies @mattknutzen
https://www.theparisreview.org/blog/2018/06/14/illustrated-maps-of-new-york-through-the-ages/

Les rutes aèries que duen a Roma, Tokio o Nova York vistes en 2D i fins i tot 3D a partir de les dades de Flightradar24
https://flightstorome.moovellab.com/

Raf (98)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia