[Valencia] Nº895: tour, comparació, copa

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº895: tour, comparació, copa

Raf Roset
Interactiu web en un repo a Github, però fet amb components ESRI, de la competició ciclista Tour de França de 2018, amb mapes, filtres, etapes, 2D i 3D
https://github.com/ialixandroae/letour2018

Diferents mètodes de comparació de dades emprant mapes, però com sempre cal llegir la llegenda per entendre el mapa
https://beta.observablehq.com/@mbostock/methods-of-comparison-compared

Avui comença la copa del món de mapes, oberta a tothom,  que durant 4 setmanes proposarà tot de reptes al voltant dels mapes fins escollir els guanyadors
https://www.mapbox.com/world-map-cup/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia