[Valencia] Nº891: pandas, SLAM, NOLA

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº891: pandas, SLAM, NOLA

Raf Roset
GeoPandas és una forma senzilla de treballar amb dades SIG a Python fins i tot dins de notebooks Jupyter
http://www.acgeospatial.co.uk/geopandas-shapefiles-jupyter/

La tècnica SLAM (Simultaneously Localize And Map) per a drones permet combinar totes les fonts de dades per reconstruïr l'entorn 3D durant el vol
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/cdl-systems/hydra-fusion-tools.html

Amb GIS i mapes Nova Orleans s'està preparant per a un futur imprevisible adaptant els seus barris a una varietat de possibles esdeveniments climàtics
https://datasmart.ash.harvard.edu/news/article/map-monday-climate-smart-cities-new-orleans

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia