[Valencia] Nº889: aïllament, rates, django

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº889: aïllament, rates, django

Raf Roset
El lloc habitat més aïllat dels USA és Glasgow, a Montana, amb 3363 habitants i que està a 4.5 hores de cotxe de l'àrea metropolitana més propera
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/02/20/using-the-best-data-possible-we-set-out-to-find-the-middle-of-nowhere/

Mapa interactiu de rates que mostra les ubicacions a la ciutat de Nova York on s'informa crònicament de problemes relacionats amb els rosegadors
https://geobi-lab.com/nyc_rats-1.html

Un tutorial senzill per afegir mapes amb Mapbox a les aplicacions web desenvolupades amb Django
https://www.fullstackpython.com/blog/maps-django-web-applications-projects-mapbox.html

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia