[Valencia] Nº884: webgis, Locate, Eden, soroll

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº884: webgis, Locate, Eden, soroll

Raf Roset
Instruccions per ensamblar el conjunt de projectes de codi obert que abans es coneixia amb el nom de Boundless Suite per tenir un entorn webgis sencer
http://www.donmeltz.com/open-source-spatial-data-processing-suite/

Resum parcial sense entrar en gaire detalls de la conferència Locate de Mapbox amb enllaços a tots els projectes relacionats
https://blog.mapbox.com/everything-that-happened-at-locate-day-1-16d45fb0ac39

Un passeig pel temps: el cronograma estimat de la primera migració humana fora de l"Eden" africà ancestral fins colonitzar tot el món
https://www.nationalgeographic.org/projects/out-of-eden-walk/media/2013-01-a-walk-through-time/?sf178629035=1

El sistema d'observació i informació del soroll, ja que la contaminació acústica és una preocupació mediambiental important a Europa
https://eea.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=be745f206c7b4b9fa269f225c6388aec

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia