[Valencia] Nº882: feminicidis, geoprocès, arqueologia, ajuda

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº882: feminicidis, geoprocès, arqueologia, ajuda

Raf Roset
Geoviolencia sexual, l'informe d'agressions sexuals múltiples a Españia 2016-2018 fet per @feminicidio, via @realivansanchez
https://geoviolenciasexual.com/

Machine learning de codi lliure per processar i analitzar dades ràster geoespacials amb component temporal
http://rasterframes.io/

La fotografia aèria multitemporal i l'escaneig làser, juntament amb 100 anys de dades, útils per a l'estudi i preservació dels jaciments arqueològics
http://www.pnas.org/content/early/2018/05/22/1721509115

Localitzador de recursos socials a Valencia
http://caritasespanola.org/localizador/valencia.html


Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia