[Valencia] Nº877: romans, boscos, geologia, comparador

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº877: romans, boscos, geologia, comparador

Raf Roset
La xarxa de carreteres bastida en temps del romans té una incidència determinant en el desenvolupament econòmic posterior de les zones d'influència
https://voxeu.org/article/roman-roads-and-persistence-development

Mapes dibuixats a mà per lluitar contra la deforestació dels boscos i els drets dels pobles indígenes a Cambodja
https://visionscarto.net/mony-hong-habite-par-la-foret

A l'estat de Washington utilitzen Lidar per a l'estudi de la geologia, i han alliberat 40 imatges espectaculars per utilitzar com fons de pantalla
https://www.dnr.wa.gov/lidar

Comparador de mapes antics, ja siguin propis o bé de les col·leccions online de mapes georeferenciats, que permet veure diversos documents alhora amb diferents opcions
Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia