[Valencia] Nº876: colls, èbola, lloguers, aigua

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº876: colls, èbola, lloguers, aigua

Raf Roset
Alimentar el món passa també per assegurar les rutes comercials de distribució de béns i els 14 punts claus d'estrangulació de la xarxa

La majoria de mapes que mostren el progrés de l'actual brot d'èbola són incorrectes, i no és fàcil actualitzar la cartografia del Congo
https://www.theatlantic.com/health/archive/2018/05/most-maps-of-the-new-ebola-outbreak-are-wrong/560777/

Els preus mitjans dels lloguers a la ciutat de Nova York al voltant de les estacions de metro van canviant, però tots són caríssims
https://www.renthop.com/studies/nyc/is-new-york-city-finally-getting-cheaper

Les imatges de 14 anys d'operacions del satèl·lit GRACE analitzades per fer un seguiment dels canvis en la disponibilitat d'aigua dolça a 34 regions del món
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=92183&src=eorss-iotd

Raf
(A10BBB)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia