[Valencia] Nº873: folclore, fodar, LOD2.2, datum

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº873: folclore, fodar, LOD2.2, datum

Raf Roset
Un viatge de 10mil km per 10 estats diferents en 3 mesos al sud del USA el 1939 recollint cançons folk per a la LoC explicat en un interactiu que permet escoltar algunes gravacions
https://adityajain15.github.io/lomax/

Model 3D del cim Denali obtingut amb fodar, una tècnica fotogramètrica aèria per fer mapes topogràfics d'alta resolució amb gran precisió emprant càmeres fotogràfiques de petit format
http://fairbanksfodar.com/the-first-fodar-map-of-denali-alaska

Model 3D de tota la ciuta de Cambridge, a Massachusetts USA, amb nivell LOD2.2 (TU Delft)
https://cambridgegis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=17f0df4e301a44dbb42fea1a63a0682b

La calculadora VDatum tradueix dades geoespacials entre 36 sistemes de referència verticals diferents per transformar dades d'elevació des d'una datum vertical a un altre als USA
https://vdatum.noaa.gov/vdatumweb/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia