[Valencia] Nº865: minories, distàncies, cerveses, Mississippi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº865: minories, distàncies, cerveses, Mississippi

Raf Roset
La diversitat dels USA creix però encara mostra una segregació de la població per barris fruit de diversos factors
https://www.washingtonpost.com/graphics/2018/national/segregation-us-cities/

Eina per fer mapes d'espais viscuts, per que la mobilitat espacial té dos tipus de distàncies: la distància topogràfica recorreguda i la distància de temps que s'empra per fer-ho
https://github.com/aourednik/georecits

El mapa d'aspecte antic de les cerveseries de Bellingham i de les botigues de bicicletes properes fet amb les dades obertes de la ciutat

El mapa sencer del Mississippi com una cinta de 3m que feien servir, embolicat en un carret, els turistes del riu cap al 1860 quan navegaven en els vaixells de vapor
https://www.atlasobscura.com/articles/mississippi-river-ribbon-map

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia