[Valencia] Nº864: electricitat, aparcament, #mapfail, gel

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº864: electricitat, aparcament, #mapfail, gel

Raf Roset
El mapa europeu de la xarxa de distribució elèctrica de 220kV i superior, amb les plantes de generació de més de 100MW
https://www.entsoe.eu/data/map/

Estudi de les dades d'aparcament pagant en superfície a Paris i la relació amb la meteorologia: els dies de pluja hi ha menys cotxes
https://gitlab.com/agenis/parcmetres/blob/master/README.md

Una taula resum per evitar #mapfail: determinar quina variable visual cal atribuir a quin tipus d'indicadors, d'acord amb la seva implantació espacial
https://neocarto.hypotheses.org/3940

A finals d'abril de 2018, la coberta de gel al mar de Bering era molt inferior a la mitjana de l'època de l'any, tal i com es veu a les imatges i el gràfic
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=92084

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia