[Valencia] Nº861: alçades, àrees, apartaments, metropolitanes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº861: alçades, àrees, apartaments, metropolitanes

Raf Roset
Alçades dels edificis per a les zones urbanes de les capitals de la UE28 i països de l'AELC a partir d'imatges estereoscòpies IRS-P5 de l'any 2012 a l'Urban Atlas de Copernicus

Un exercici metodològic per la delimitació de les àrees urbanes espanyoles a partir de la variable de mobilitat casa-feina
Estudi molt complet sobe els apartaments tutrístics a Barcelona fet amb les dades del projecte obert DataHippo, per @PaulinoVallejo
https://paulinovallejo.com/2018/04/apartamentos-turisticos-en-barcelona/

Canvis a les zones metropolitanes dels USA: les que guanyen i perden població respecte del cens de 2010
https://i.imgur.com/JFhP2MZ.jpg

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia