[Valencia] Nº860: oclusions, dibuix, laserdisc, sabó

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº860: oclusions, dibuix, laserdisc, sabó

Raf Roset
Un mètode geodèsicament correcte per calcular oclusions i punts de vista (viewshed) amb Turf.js i Mapbox GL

La cartera de mapes de diferents temàtiques que dibuixa Jean-Louis Rheault, especialista en dissent cartogràfic, des de Montreal i per encàrrec
http://jlrmaps.com/portfolio.html

El mapa interactiu en laser disc fet per la BBC el 1985, vint anys abans de l'aparició de Google Maps, no va tenir l'èxit esperat
https://www.bbc.com/ideas/videos/the-interactive-map-that-was-way-ahead-of-its-time/p063z2t2

Mapa de les manufactures de sabons artesanals a França que venen al públic
http://www.couleur-savon.com/carte/france

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia