[Valencia] Nº780: menjar, geoportail, contaminació

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº780: menjar, geoportail, contaminació

Raf Roset
A Londres es planteja prohibir els locals de menjar ràpid a menys de 400 metres de qualsevol escola, i no sembla que tinguin espai per fer-ho

Kit de desenvolupament de mapes interactius de l'IGN France que permet generar mapes amb geodades oficials amb funcionalitats bàsiques

Bombes al teu pati: els llocs contaminats amb residus tòxics i explosius per l'exèrcit als USA en el curs dels seus exercicis

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia