[Valencia] Nº777: landsat, glaciacions, extracció

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº777: landsat, glaciacions, extracció

Raf Roset
Landsat Lens és una webapp compatible amb mouse i tacte que permet visualitzar de costat imatges de Landsat de diferents anys
https://maps.esri.com/rc/landsat2/index.html#

Formes geològiques provocades per les glaciacions a Puget Sound, a la zona de Seattle, en el pleistocè

Extreure mitjançant programació mapes en format GeoJSON de bases de dades obertes com OpenStreetMap de manera automatitzada

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia