[Valencia] Nº776: riscos, planetes, temps

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº776: riscos, planetes, temps

Raf Roset
Anàlisi i comparació de les dades i xifres associades a riscos segons els països a la web d'una asseguradora
https://axa-humanity.geographica.io

La comissió de la ICA de mapes planetaris va fer un recull de cartografies per al planeta Mart

Utilitat online i integrada en altres aplicacions per a crear línies de temps que es poden exportar, imprimir i enganxar en altres llocs web
https://time.graphics/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia