[Valencia] Nº775: detall, ombres, urbanisme

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº775: detall, ombres, urbanisme

Raf Roset
Com afegir dades d'OSM a OpenMapTiles per poder generar i servir tessel·les vector de qualsevol part del món amb detall

Tutorial llarg per crear ombrejats amb Blender a partir de dades del relleu, amb més qualitat que amb d'altres programes similars

Exposició que recorre 50 anys d'història urbana a partir de 50 estudis emblemàtics per mostrar l'evolució de Paris i la seva zona d'influència
http://50ans.apur.org/#intro

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia