[Valencia] Nº774: projecció, visions, animacions

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº774: projecció, visions, animacions

Raf Roset
Com canviar la projecció en un mapa de Carto de la Web Mercator per defecte a qualsevol altra

"Athosland" és el món de fantasia que l'artista Michael Golz, que viu amb una discapacitat cognitiva, ha estat mapejant des de la infància

Guia pas a pas per crear animacions temporals de geodades amb eines de codi obert
http://www.ibesora.me/time-to-animations-in-qgis/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia