[Valencia] Nº770: passejar, llamps, multivariant, Edinburgh

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº770: passejar, llamps, multivariant, Edinburgh

Raf Roset

Un milió de passejades: anàlisi de les dades GPS mòbil per comprendre l'ús espacial espacial temporal i l'interacció social als parcs públics de Nova York

Nombre de víctimes mortals causades pels llamps entre 1959 i 2016, segons dades de la NOAA

Una col·lecció de mapes multivariant organitzats de manera flexible per demostrar els diferents mètodes que s'han intentat via @xurxosanz i @realivansanchez

El mapa amb tots els arbres d'Edinburgh fet a partir de les dades obertes per l'ajuntament i una combinació de Carto i Qgis

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia