[Valencia] Nº769: textos, compartir, població, bicis

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº769: textos, compartir, població, bicis

Raf Roset
El nostre paisatge acadèmic ens envolta amb girs espacials tant en humanitats com en ciències socials, i per això la conferència a NY sobre els mapes de textos
https://mapping-the-text.org/conference/2018/cfp

Gisquick és una plataforma de publicació geoespacial de dades de codi obert, desenvolupada per compartir ràpidament els projectes creats amb QGIS

La meitat de la població d'Espanya viu a les zones pintades de vermell, i l'altra meitat a les zones blaves

Concurs públic de la Federació Ciclista Europea per desenvolupar una solució integral d'IT per EuroVelo tant web com app
Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia