[Valencia] Nº767: geojson, doblers, deute, emigrar

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº767: geojson, doblers, deute, emigrar

Raf Roset
Geodades a la Xarxa: una col·lecció de petites eines al voltant del format geojson

Geocodificació de les adreces dels Paradise Papers amb Neo4j per construir visualitzacions interactives de dades geogràfiques

Deute a Amèrica: un mapa interactiu mostra la geografia del deute als USA a nivell nacional, estatal i comarcal 

La crisi a Síria va enviar milions de persones fugint a Europa. Aquest és el viatge d'una família que TIME seguit durant un any, ja que van abandonar la seva pàtria per començar una nova vida via @ibesora
https://earth.google.com/web/data=CkASPhIgM2Y3NTQ0NGM5ODg0MTFlNzhjNDAzNWQ5ODdjZGIzMGMaDEZpbmRpbmcgSG9tZSIMc3BsYXNoc2NyZWVu

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia