[Valencia] Nº765: geològic, Viena, fotos, n-dimensions

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº765: geològic, Viena, fotos, n-dimensions

Raf Roset
Mapa geològic global i continu de tot el món, de codi obert i dades CC-BY, amb dades de Catalunya ICGC 1:50000

Com ha canviat Viena al llarg dels temps fins esdevenir la ciutat actual, mostrat a partir de cartografia històrica de 1760 fins 2010, codi obert

Phototrails és un projecte de recerca que utilitza tècniques de visualització de mitjans per explorar patrons visuals, dinàmiques i estructures en fotografies generades pels usuaris.

KeplerMapper és una llibreria Python que es pot utilitzar per a la visualització de dades n-dimensionals i núvols de punts en 3D
https://github.com/MLWave/kepler-mapper

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia