[Valencia] Nº757: armes, renda, detall, vegetació

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº757: armes, renda, detall, vegetació

Raf Roset
La desigualtat territorial en la concentració dels incidents amb armes de foc a les ciutats dels USA,  gràcies @sfggeogis

Municipis rics i pobres: el mapa de la renda econòmica mitjana a Espanya mostra la dicotomía entre camp i ciutat

El daltabaix del comerç minorista als USA i l'efecte sobre l'economia explicat amb mapes i gràfiques
https://www.bloomberg.com/graphics/2017-retail-debt

L'anàlisi de les imatges del Sentinel 2 permet establir un rànquing de les ciutats europees més verdes segons el seu index NDVI gràcies @realivansanchez 

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia