[Valencia] Nº748: vivenda, bombolla, vacants, densitat

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº748: vivenda, bombolla, vacants, densitat

Raf Roset
Explorador interactiu per avaluar el preu de les propietats urbanes a l'hora de comprar vivenda a Vancouver, San Francisco o Edmonton

Visualitzador interactiu de la bombolla de l'habitatge als USA mostra la quantitat d'hipoteques concedides cada any des de 2001
https://apps.urban.org/features/mortgages-by-race/

Els darrers 7 anys a França l'habitatge ha augmentat un 8% però el nombre d'habitatges buits ha augmentat un 32%

Mapa de densitat d'habitatges de Londres, dades 2015, representada com la quantitat de cases per hectàrea

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia