[Valencia] Nº738: batimetria, llegendes, esquirols, linials

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº738: batimetria, llegendes, esquirols, linials

Raf Roset
Totes les passades batimètriques de la cerca del vol MH370 en un sol model de punts per explorar online
http://pointclouds.nci.org.au/mh370/bathymetry.html

Un repositori de codi obert per generar llegendes de mapes que mostren alhora la distribució de les observacions amb colors
https://github.com/pysal/legendgram

La progressiva desaparició dels esquirols vermells a Anglaterra de 1945 a 2010 a mans desl esquirols grisos
http://rsst.org.uk/about-us/faqs/

Un paquet per R permet fer gràfics linials de dades geoespacials i fins i tot animar-los
https://mtmx.github.io/blog/carto_lignes/

Raf_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia