[Valencia] Nº725: Tubbs, Galicia, Califòrnia, assegurances, paisatges

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº725: Tubbs, Galicia, Califòrnia, assegurances, paisatges

Raf Roset

Explicació detallada del progrés en temps i en àrea de l'incendi Tubbs a Califòrnia d'octubre 2017
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/21/us/california-fire-damage-map.html?_r=0

Les causes que expliquen els incendis a Galicia el 2017 resumides en vuit mapes
http://www.gciencia.com/medioambiental/oito-mapas-incendios-en-galicia/

Imatges aèries de 2cm capturades amb drone per mesurar l'impacte dels focs a Califòrnia

Les imatges satèl·lit del Sentinel-1 permeten pagar abans les assegurances de les collites
http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Sentinel-1_speeds_up_crop_insurance_payouts

Interactiu online que permet escollir paisatges rurals a França segons sis criteris estètics
https://mtmx.github.io/blog/appli_campagnes/

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia