[Valencia] Nº722: escola, migracions, 2d3d, frumbol, trens

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº722: escola, migracions, 2d3d, frumbol, trens

Raf Roset

El paper com alternativa als serveis de càlcul de rutes òptimes per anar i tornar de l'escola

Mapa de les migracions a Londres i des de Londres amb dades 2013-2016
http://election-data.co.uk/moving-in-to-and-out-of-london-2013-2016

Una llibreria javascript de codi obert per integrar mapes en 2D i 3D

Com s'explica que el fútbol passés de ser una pràctica esportiva a un producte comercial d'abast mundial
http://www.cartolycee.net/spip.php?article92&lang=fr

Mapa amb tots els convois ferroviaris de la xarxa francesa en temps real i informació detallada
http://www.raildar.fr/#lat=46.808&lng=6.899&zoom=6

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia