[Valencia] Nº714: bars, vaixells, coralls, Beijing

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº714: bars, vaixells, coralls, Beijing

Raf Roset
"Benditos bares", una anàlisi amb dades dels bars i la seva geografia i mapes, promogut per CocaCola
http://benditosbares.cocacolaespana.es/

El JRC obre el seu programari de detecció de vaixells sospitosos que ara és codi obert 

Un mapa del segle XVIII permet avaluar la desaparició dels coralls a les costes USA

Gràfic animat amb el temps que es triga i el recorregut per arribar a les principals ciutats xineses des de Beijing
https://i.redd.it/6swzr3yjb2oz.gif

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia